• EU กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของสารกลุ่มขัดขวางการทำงานของต่อมไร้ท่อ (endocrine-disrupting)
  • EU แก้ไขข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับสินค้าเอคไคโนเดอร์มที่ไม่ได้มาจากแหล่งรับรอง
  • รายงานสรุปปัญหาสินค้าเกษตรในสหภาพยุโรป ประจำเดือนตุลาคม 2560
  • รายงาน RASFF ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560
  • นโยบายด้านการพัฒนาหมู่บ้านอัจฉริยะ (smart villages) ของสหภาพยุโรป
Latest Posts

Latest Posts