• EU ต่ออายุการใช้งานและกำหนดหาสารออกฤทธิ์ตัวใหม่ที่ปลอดภัยกว่าทดแทน prosulfuron
  • EU ตรวจเข้มผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออกเขต Schengen ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
  • EU ไม่ต่ออายุการอนุญาตให้ใช้ linuron สารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช
  • การเลี้ยงปลาควบคู่กับการปลูกพืช aquaponics
  • EU สั่งตรวจสอบสินค้าเนื้อสัตว์จากบราซิล
Latest Posts

Latest Posts